Prowadzimy szkolenia w oparciu o autorskie programy, które indywidualnie przygotowujemy dla naszych Klientów. Dobór tematów szkoleniowych oraz metod pracy warsztatowej wynika ze zdefiniowanych wspólnie celów szkoleniowych i oczekiwanych rezultatów.

 

JAK TO ROBIMY?

 

I. Analiza potrzeb szkoleniowych


Podstawą efektywnego szkolenia jest rzetelna analiza potrzeb szkoleniowych.

Analiza potrzeb szkoleniowych pozwala określić:

 • rzeczywiste deficyty wiedzy i umiejętności poszczególnych zespołów pracowniczych
 • zaplanować szkolenia zgodnie z potrzebami organizacji i pracowników
 • określić najskuteczniejszą formę i rodzaj szkolenia

Podczas rozpoznawania potrzeb szkoleniowych bierzemy pod uwagę zarówno poziom organizacyjny jak i poziom umiejętności. 

Poziom organizacyjny dotyczy znalezienia obszarów w organizacji, które wymagają poprawy i sprawdzenia czy mogą one być poprawione za pomocą szkoleń. 

Poziom umiejętności, pozwala na diagnozę luki kompetencyjnej, pomiędzy stanem pożądanym a obecnym.

Podczas określania potrzeb szkoleniowych w organizacji korzystamy z wielu zróżnicowanych technik badawczych tj.: wywiad ustrukturalizowany, kwestionariusze, dyskusje zogniskowane, obserwacja z zastosowaniem arkusza behawioralnego, testy psychologiczne i testy wiedzy.

 


2. Rozwiązywanie problemów - workshop


To forma pracy zespołowej ukierunkowana na wypracowanie rozwiązań danego problemu (zarówno rozumianego jako zagadnienie problemowe i jako sytuacja problematyczna), standardów pracy, wprowadzanie zmian na poziomie systemów (np. zarządzania, komunikacyjnych, motywacyjnych).

Workshop pozwala na wypracowanie konkretnych rozwiązań i rezultatów w krótkim czasie. Dodatkowo rodzi w uczestnikach poczucie osobistej odpowiedzialności za realizację celów, mobilizuje ich do nauki, zarówno indywidualnie jak i zespołowo, poprawia komunikację w zespole i pozwala skupić działania całej organizacji na jednym, wspólnym celu. 

Jest to spotkanie „robocze” wszystkich osób istotnych ze względu na przyjęte cele workshop’u. Workshop może być realizowany jako pojedyncza sesja, albo cykl sesji w zależności od wyznaczonych celów, stopnia złożoności rozważanych zagadnień, scenariusza sesji i metod pracy oraz ilości uczestników.

Czas trwania sesji workshop’u lub harmonogram cyklu sesji dostosowujemy zatem do zindywidualizowanych potrzeb organizacji.

Osoba prowadząca workshop – moderator – przygotowuje scenariusz sesji workshop’u, prowadzi ją, dba o kierunek (ukierunkowanie na cel) i jakość pracy, podsumowuje efekty pracy oraz dba o przestrzeganie przyjętych zasad współpracy.

Workshop jako metoda pracy najlepiej sprawdza się gdy:

 • chcemy wypracować nowe rozwiązania w konkretnym obszarze naszej działalności, np. nowe zasady przepływu informacji w firmie
 • chcemy rozwiązać konkretny problem, który pojawił się w firmie, jak np. spadek motywacji u pracowników
 • nie jesteśmy zadowoleni z rezultatów wcześniejszych działań i zmian wprowadzanych w firmie
 • chcemy zmienić sposób myślenia i działania pracowników, wydobyć ich potencjał i wzmocnić potrzebę twórczego współdziałania

 


3. Tematy szkoleń


Podczas kilkunastu lat działalności na rynku zdobyliśmy ogromne doświadczenie, a nasz zespół przeprowadził ponad 1500 autorskich szkoleń.

Zajmujemy się m.in. szkoleniami w zakresie    

 • zarządzania zespołem pracowników
 • zarządzania konfliktem

 • organizacji pracy menedżera i zarządzanie czasem

 • treningu umiejętności przywódczych

 • budowania zespołu

 • doskonalenia umiejętności komunikacyjnych

 • sztuki profesjonalnej prezentacji i prowadzenia zebrań

 • negocjacji w biznesie

 • technik sprzedaży

 • profesjonalnej obsługi klienta

 • telemarketingu

 • sposobu prowadzenia rozmowy oceniającej

 • motywowania pracowników

 • sztuki wywierania wpływu

 • kształtowania właściwych stosunków pracowniczych

 


4. Formuła metody szkoleń


Szkolenia są ważne zarówno dla nowych jak i doświadczonych pracowników. Dla jednych są formą wsparcia i wdrożenia na danym stanowisku, dla drugich są metodą doskonalenia umiejętności specjalistycznych. Pomagają zwiększyć jakość pracy, wzmacniają identyfikację pracowników z firmą. Zaplanowany cykl szkoleń jest systematycznym procesem dokonywania zmian na poziomie zachowań, umiejętności i postaw pracowniczych.

Po zdefiniowaniu obszarów wymagających doskonalenia, opracowujemy program szkolenia oraz dokonujemy wyboru metod dydaktycznych.

Nasze szkolenia realizowane są najczęściej w formie treningu umiejętności, podstawowe treści są przekazywane w formie prezentacji. Uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, testy diagnozujące ich poziom kompetencji, biorą udział w grach i symulacjach, analizują przypadki rzeczywiste oraz realizują zadania próbne (np. z wykorzystaniem kamery video). Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu (przez grupę oraz trenera). Uczestnicy otrzymują w ten sposób informację zwrotną dotyczącą swojego funkcjonowania w sytuacjach społecznych, umożliwiającą samoocenę. 

Treningi realizowane są z udziałem jednego lub dwóch trenerów, rozpoczynają się od ćwiczeń integrujących grupę i bazują na dynamice procesu grupowego.