ludzik3.jpg

 
 
 

Model Insights Discovery™ zakłada, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Jest unikalnym sposobem rozwijania indywidualnych i zespołowych kompetencji zawodowych, uwzględniając przy tym odmienność typów osobowości oraz nasze indywidualne preferencje poznawcze. Wskazuje jak najskuteczniej wykorzystać swój potencjał w różnych sferach funkcjonowania oraz jak zaadaptować własne zachowanie do zmieniających się warunków otoczenia (nowych zadań, wyzwań, zmian organizacyjnych).

Insights Discovery™ znajduje długofalowe zastosowanie w organizacjach, ponieważ umożliwia rozwijanie umiejętności zawodowych na głębszych, zindywidualizowanych  poziomach uczenia się.


Metoda rozwojowa Insights Discovery™ pozwala na pogłębienie samoświadomości, dzięki czemu jest z powodzeniem wykorzystywany od lat zarówno w działaniach coachingowych jak i szkoleniowych. Rozwiązania oparte na modelu Insights Discovery™ są bardzo praktyczne, pozwalają lepiej zrozumieć strukturę relacji międzyludzkich, poznać dynamikę własnego zespołu, jak również wyznaczyć ścieżkę rozwoju indywidualnego. Insights Discovery™ to podstawa rozwiązań, które pomagają dojrzale i bezpiecznie zarządzać ludźmi, relacjami oraz projektami.


Podstawą do pracy coachingowej lub szkoleniowej jest profil indywidualny Insights Discovery™, tworzony na podstawie kwestionariusza wypełnianego przez pracownika.

Profil pomaga pogłębić wiedzę na temat samego siebie, swojego indywidualnego stylu działania w organizacji i sposobu komunikowania się z innymi osobami  w środowisku pracy. W profilu indywidualnym Insights Discovery™ wskazane zostaną również kierunki dalszego rozwoju zawodowego.

Profil indywidualny Insights Discovery™ - w wersji podstawowej - zawiera informacje z zakresu ogólnego stylu funkcjonowania pracownika w organizacji, mocnych i słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, komunikowania się i pokonywania barier, budowania relacji w kontaktach z innymi ludźmi, sposobu podejmowania decyzji, nieuświadomionych aspektów wizerunku, typu antagonistycznego, wskazówek dotyczących dalszego rozwoju. 

Profil może zawierać również dodatkowe informacje dotyczące indywidualnego stylu uczenia się, zarządzania (strategii kierowania, metod motywacji, stylu kierowania), stylu budowania relacji z klientem, posiadanych mocnych i słabszych stron na każdym etapie procesu sprzedaży.