Human Resources

 

REKRUTACJA I SELEKCJA 


W celu wybrania najodpowiedniejszego kandydata dokonujemy kompleksowej oceny potencjału pracownika, w odniesieniu do profilu wymagań stanowiskowych. Dobór kryteriów oceny kandydata jest ściśle powiązany ze specyfiką pracy. Proponowany przez nas proces selekcji pozwoli ocenić:

Zdolności koncepcyjne kandydata: umiejętność spostrzegania problemów, analizowania, wyciągania wniosków w różnych sytuacjach, a także dostrzegania i rozumienia związków między zjawiskami w celu wykorzystania do rozwoju firmy (ważne na wyższych szczeblach zarządzania)
Cechy psychologiczne takie jak: wytrwałość i konsekwencja w działaniu, potrzeba dominowania nad innymi, skłonność do reagowania pozytywnymi emocjami, umiejętność wywierania wpływu, pewność siebie, samokontrola emocjonalna, odporność na stres i sytuacje trudne, otwartość na doświadczenia, nastawienie kooperacyjne
Umiejętności interpersonalne: pracy w zespole, przejawiania inicjatywy i zdecydowania, nawiązywania kontaktów, przekonywania i argumentowania, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wywierania wpływu, przewodzenia 
Umiejętności rozwiązywania problemów: wzbudzania zachowań innowacyjnych i kierowania nimi, rozumienia zależności między różnymi informacjami, wychodzenia naprzeciw trudnościom, przezwyciężania kryzysów, sytuacji trudnych 
Umiejętności komunikowania się – przekazywania informacji w sposób jasny i zrozumiały dla potencjalnego odbiorcy.

Etapy procesu rekrutacji i selekcji: 

 • zdefiniowanie wymagań Klienta, określenie profilu poszukiwanego kandydata i opracowanie odpowiedniego ogłoszenia;
 • wstępna selekcja - przegląd złożonych ofert i ich pogrupowanie; 
 • wywiad wstępny - rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania, sprawdzenie wiarygodności złożonych dokumentów, ocena prezentacji, komunikatywności i zachowań kandydatów;
 • badania testowe - przeprowadzenie testów przygotowanych pod kątem wymagań stanowiska pracy, obejmujących testy psychologiczne oraz  testy wiedzy;
 • wywiad pogłębiony i symulacje - ocena cech i predyspozycji kandydata wymagających z zastosowaniem wnikliwej obserwacji i pytań sytuacyjnych;
 • ocena końcowa - raport końcowy wraz z rekomendacjami.
 

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW


Badanie satysfakcji pracowników jest narzędziem pozwalającym określić aktualny poziom motywacji do pracy, rozpoznać nastroje panujące w firmie, zdiagnozować obszary konfliktowe i problematyczne, które mogą być przyczyną obniżenia zaangażowania w pracę. Badanie satysfakcji wskaże również te obszary, z których pracownicy są zadowoleni oraz kierunki działań doskonalących w organizacji.

Wyniki badania satysfakcji dają możliwość określenia najważniejszych działań doskonalących w firmie, które mają wpływ na podniesienie motywacji pracowników i zwiększenie ich efektywności w pracy. 

Etapy badania satysfakcji pracowników:

 • stworzenie kwestionariusza badawczego dopasowanego do specyfiki firmy
 • przeprowadzenie badania w oparciu o anonimowy kwestionariusz wśród pracowników
 • opracowanie raportu zawierającego wyniki ilościowe i ilościowe wraz z analizą
 • prezentacja wyników i rekomendacji

Badanie satysfakcji wśród pracowników może dostarczyć informacji w następujących zakresach:

 • rozpoznanie najważniejszych problemów organizacyjnych ze wskazaniem działań korygujących
 • ocena funkcjonowania firmy, procedur organizacyjnych i współpracy pomiędzy działami
 • poznanie obszarów konfliktowych w firmie i jej działach
 • określenie czynników motywujących i demotywujących pracowników
 • ocena stopnia utożsamiania się pracowników z firmą i jej celami
 • poznanie poziomu oczekiwań pracowników do zwiększonego zaangażowania w pracę
 • możliwość wdrożenia systemowych rozwiązań organizacyjnych mających na celu poprawę słabszych stron
 

OCENA PRACOWNIKÓW


Regularne przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych na temat ich osiągnięć i niepowodzeń oraz własnych oczekiwań w tym względzie pozwala zwiększyć ich efektywność i chęć do zdobywania nowych umiejętności. Służą temu okresowe oceny pracowników, przeprowadzane zwykle co pół roku lub raz na rok. Są one doskonałym punktem wyjścia do stworzenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Systemy ocen pracowniczych przekładają się wprost na wzrost jakości i wydajności pracy oraz wzmocnienie więzi z firmą. Pozwalają na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, właściwe określanie potrzeb szkoleniowych,  podejmowanie trafnych decyzji o awansach i wynagrodzeniach. Dają też poczucie bezpieczeństwa pracownikom, którzy widzą, że decyzje personalne w firmie są podejmowane sprawiedliwie, w oparciu o ustalone kryteria oceny. Najbardziej zobiektywizowanym narzędziem badającym poziom kompetencji pracowników jest ocena 360°, która daje możliwość kompleksowego zbierania informacji zwrotnych o efektach pracy uzyskiwanych przez pracownika, na podstawie wielu opinii. 

Proponowane przez nas procedury systemu ocen okresowych są indywidualnie dopasowywane do potrzeb każdego Klienta. Bierzemy pod uwagę specyfikę firmy i konkretnych  stanowisk. Jesteśmy też w stanie porównać między sobą pracowników różnych szczebli zarządzania.

 


Ocena 360° to skuteczny i sprawdzony sposób wykorzystywany do diagnozy przede wszystkim menadżerów, kierowników projektów oraz pracowników, wobec których planowany jest awans pionowy.  W kompleksowy sposób bada potencjał pracownika i jego efektywność z różnych perspektyw: przełożonego, podległych pracowników, współpracowników, klientów.

W wyniku oceny 360 stopni, menadżer otrzymuje pełną informację zwrotną o poziomie kluczowych kompetencji takich jak: planowanie, organizacja pracy, motywowanie, wdrażanie zmian, rozwijanie pracowników, zarzadzanie konfliktem, udzielanie informacji zwrotnych i innych umiejętności istotnych na danym stanowisku pracy. 

Dodatkową korzyścią oceny 360° jest zestaw wskazówek – działań korygujących, które stanowią jednocześnie specjalnie opracowany plan rozwoju dla ocenianego menadżera. Celem indywidualnego planu rozwoju jest zarówno zwiększenie skuteczności ocenianego kierownika, jak i jego zespołu. 

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu oceny 360, w firmach produkcyjnych i handlowych.           Za każdym razem przygotowujemy narzędzie dostosowane do potrzeb klienta i specyfiki wymagań stanowiska pracy.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Istotą rozwiązywania problemów jest zarówno umiejętność ich przewidywania i zapobiegania im, jak również podejmowania trafnych decyzji prowadzących do ich konstruktywnego zakończenia. Naszą rolą jest wyposażenie kadry kierowniczej w umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz takie ukierunkowanie, aby menadżerowie byli w stanie sami trafnie ocenić sytuację w firmie, zdefiniować problem oraz znaleźć najlepsze rozwiązanie.  

Nasza propozycja skierowana jest do firm  poszukujących innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów, nastawionych na budowanie wysokiego poziomu kultury organizacyjnej, poszukujących trwałych rozwiązań, nastawionych na rozwój i wykorzystywanie potencjału całego zespołu. 

W czym możemy pomóc?

 • w zwiększeniu poziomu zaangażowania pracowników w rozwój organizacji 
 • w wypracowaniu metody zajmowania się tematami trudnymi i ważnymi dla rozwoju 
 • w poprawie przepływu informacji w zespole i pomiędzy działami
 • w rozwiązywaniu konfliktów
 • w wykorzystaniu potencjału w zespole i poszukiwaniu nowych sposobów na rozwój talentów w firmie 
 • w doskonaleniu istniejącego systemu motywacyjnego aby zwiększyć poziom identyfikacji i zaangażowania pracowników 
 • w wypracowaniu sposobów na wymianę wiedzy i doświadczeń
 

MEDIACJE W BIZNESIE


Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów pomiędzy stronami, w której dodatkowo obecna jest osoba mediatora jako strona trzecia, a wszyscy zaangażowani w proces mediacji uczestniczą w niej na zasadzie dobrowolności. Rolą mediatora jest pomoc w osiągnięciu porozumienia, poprzez ukierunkowywanie rozmowy na takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące i akceptowalne przez obie strony.

Dzięki mediacjom pracownicy aktywnie uczestniczą w wypracowaniu rozwiązania, biorą odpowiedzialność za podjęte decyzje i utożsamiają się z nimi. Mają też możliwość ustalenia reguł dalszej współpracy i zasad kontaktów interpersonalnych.

Praktyczne możliwości zastosowania mediacji w biznesie są bardzo szerokie. Pozwala ona na rozwiązywanie konfliktów wewnątrz firmy np. sporów pomiędzy działami, grupami zawodowymi lub konkretnymi osobami, a także na  rozstrzyganie sporów pomiędzy firmami, instytucjami oraz osobami fizycznymi.

W trakcie sesji mediacyjnych, mediator dąży do tego, aby strony wspólnie zdefiniowały problem, następnie poszukały możliwych rozwiązań i dokonały wyboru najlepszego z nich.  Sprawdza też, na ile rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla obu stron, realne i trwałe, W efekcie mediator spisuje ugodę na piśmie (sprawdza czy zapis porozumienia jest jasny, rzeczowy i czy treść porozumienia jest realna, akceptowalna).