POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU 
www.horyzontyhr.pl


Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających niniejsząstronę internetową oraz korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem. Jest ona równieżspełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1).

1. Postanowienia Ogólne
1.1.Administratorem danych osobowych jest Firma Sylwia Michalska-Pyszny

„Horyzonty” Agencja Usług Szkoleniowych i Doradztwa Personalnego ul. Lubczykowa 19, 62-064 Plewiska. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.2.Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się iż:
Dane oznaczają dane osobowe‚ przy czym przez dane osobowe rozumie się wszelkie

informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.
Firma oznacza firmę Sylwia Michalska-Pyszny „Horyzonty” Agencja Usług Szkoleniowych i Doradztwa Personalnego ul. Lubczykowa 19, 62-064 Plewiska.

Log serwera to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Osoby przy każdym połączeniu ze Stroną internetową, może zawierać różne dane (np. rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.

Osoba oznacza osobę‚ której dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (np. zewnętrzna obsługa księgowa, podatkowa, kadrowo-płacowa, informatyczna).RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Strona internetowa oznacza stronę www.horyzontyhr.pl 


1.3.Strona internetowa www.horyzontyhr.pl nie realizuje funkcji pozyskiwania danych osobowych za wyjątkiem sytuacji w których Osoba przekaże je w następujący sposób:

1.3.1.poprzez dobrowolnie przesłanie danych na adres e-mail Administratora zamieszczony na stronie internetowej,

1.3.2.poprzez dobrowolne przekazanie danych za pośrednictwem kontaktu telefonicznego na numer telefonu Administratora zamieszczony na stronie internetowej.

2. Administrator Danych, przetwarzanie danych.
2.1.Firma jest administratorem danych swoich klientów oraz osób korzystających ze strony

internetowej. Oznacza to, że jeśli kontaktujecie się Państwo z Firmą za pośrednictwem strony internetowej, w sposób określony w punkcie 1.3.1 lub 1.3.2 to firma przetwarza udostępnione dane w zakresie z góry z Państwem ustalonym. Zasadniczo odbywa się to w celu sporządzenia i realizacji umowy.

2.2.Firma dąży do tego, by gromadzić i przetwarzać dane osobowe w minimalnym zakresie. 2.3.Dane osobowe przetwarzane są:

2.3.1.zgodnie z przepisami RODO oraz właściwymi polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

2.3.2.zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,
2.3.3.zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa dla Sylwia Michalska-Pyszny

„Horyzonty” Agencja Usług Szkoleniowych i Doradztwa Personalnego 


ul. Lubczykowa 19, 62-064 Plewiska,
2.3.4.w zakresie i celu niezbędnym do ukształtowania, nawiązania, zmiany, prawidłowej

realizacji bądź rozwiązania Umowy oraz świadczenia usług, lub też w celu udzielenia

odpowiedzi na zadane pytanie,
2.3.5.w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie

usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której

dane dotyczą.
2.4.Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Firma przetwarza:

2.4.1. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
2.4.2.do końca okresu wynikającego z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikającego z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – czyli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od

zawarcia umowy.
2.5.Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.6.Firma ma prawo do przetwarzania danych Osoby po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują lub uprawniają Firmę do przechowywania danych.

2.7.Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania wykonanego przed jej odwołaniem.

2.8.Firma ma prawo udostępniać dane osobowe Osoby podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom podatkowym). 2.9.Firma nie udostępniania danych innym podmiotom aniżeli podmiotom przetwarzającym

(podwykonawcom) w imieniu i na udokumentowane polecenie Administratora danych, w

szczególności firmom: księgowym, prawniczym, spedycyjnym, pocztowym, IT –

wyłącznie w niezbędnym zakresie w ramach korzystania z ich usług.
2.10.Dane osobowe w Firmie są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione albo przez

podmiot przetwarzający, z którym Firma ściśle współpracuje.
2.11.Firma nie eksportuje danych do państwa trzeciego.
2.12.Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Firmie jest możliwy

drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sylwia@horyzontyhr.pl lub drogą telefonicznąpod numerem +48 604 55 12 47. 


3. Pliki cookies
3.1. Strona internetowa nie używa plików cookies. 


4. Logi serwera
4.1.Informacje o każdym połączeniu Osób ze Stroną internetową podlegają logowaniu w

warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną internetową oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i usprawnienia obsługiświadczonych usług hostingowych.

4.2.Powyższe informacje nie są kojarzone z konkretnymi Osobami przeglądającymi Stronęinternetową i nie są wykorzystywane do profilowania (w rozumieniu przepisów RODO).

4.3.Firma może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę internetowąupoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.